ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Onderhavige algemene voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming.

 

 1. Elke door MaisonRouge Projects afgesloten overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door de voorwaarden opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst tussen partijen en door de hierna bepaalde algemene voorwaarden die er een integrerend deel van uitmaken. Eventuele algemene en andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing en worden door MaisonRouge Projects uitdrukkelijk van de hand gewezen. Elke afwijking op deze algemene voorwaarden dient schriftelijk te worden overeengekomen.
 2. Door het aanvragen van de opdracht verklaart de klant huidige algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden.
 3. Ongeacht eventuele voorafgaande mondelinge aanvragen, dienen bestellingen van de klant altijd via e-mail te worden gericht aan MaisonRouge Projects, met duidelijke vermelding van de aanvangsdatum en duur van de opdracht, locatie, en de omschrijving van de gewenste dienst, evenals de contactpersoon.
 4. Alle offertes zijn vrijblijvend. Een bestelling moet uitdrukkelijk bevestigd zijn door een door beide partijen ondertekende samenwerkingsovereenkomst vooraleer MaisonRouge Projects verbonden is.
 5. Alle aanbiedingen vervallen indien ze niet binnen 30 dagen door de klant aanvaard zijn.
 6. Alle meegedeelde leverings- en uitvoeringstermijnen zijn uitgedrukt in werkdagen.
 7. De uitvoeringstermijn wordt geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van MaisonRouge Projects zonder dat hiervoor een vergoeding verschuldigd is. Wanneer de uitvoeringstermijn wordt geschorst of onderbroken door de klant, is de klant een vergoeding verschuldigd. MaisonRouge Projects bepaalt alsdan zelf wanneer de werken opnieuw kunnen worden aangevat, zonder dat enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.
 8. Wanneer de samenwerkingsovereenkomst wordt verbroken door de klant, is deze een vergoeding verschuldigd, gelijk aan de reeds uitgevoerde prestaties en de eventueel reeds aangekocht materialen met een schadevergoeding van 20%. In ieder geval is een minimum vergoeding van 10% van de overeengekomen prijs van de totale opdracht verschuldigd, met een minimum van 125 EUR (excl. BTW).
 9. Bij annulatie minder dan 48 uur op voorhand behoudt MaisonRouge Projects zich het recht voor om een forfaitaire vergoeding te factureren van 10% van de overeengekomen prijs van de totale opdracht, met een minimum van 125 EUR (excl. BTW). Of indien het hoofdzakelijk (project)uren zijn, 4uur aan te rekenen per persoon die gepland was.
 10. Bij last minute aanvragen (i.e. bestellingen minder dan 24 uur op voorhand en bestellingen na 16 uur op vrijdag voor het weekend of maandag), behoudt MaisonRouge Projects zich het recht voor om een kost van 10% op het totale eindbedrag in rekening te brengen.
 11. Indien één of meerdere werknemers van MaisonRouge Projects of van diens onderaannemers betrokken zijn bij een ernstig arbeidsongeval, zal MaisonRouge Projects onmiddellijk (d.w.z. de dag van het ongeval) de klant op de hoogte te stellen. De klant zal er voor zorgen dat het ongeval onmiddellijk door haar bevoegde preventiedienst zal onderzocht worden en dat binnen de 10 dagen volgend op het ongeval een omstandig verslag wordt overgemaakt aan de bevoegde ambtenaren en aan de betrokken personen (de bij het ongeval betrokken werkgevers, gebruikers, uitzendbureau’s, bouwdirecties belast met de uitvoering, aannemers, onderaannemers en zelfstandigen). MaisonRouge Projects zal samenwerken met de klant, haar preventiedienst, de bevoegde ambtenaren en de betrokken personen teneinde er voor te zorgen dat het ongeval kan onderzocht worden en het omstandig verslag kan opgemaakt worden. MaisonRouge Projects zal de eventuele kosten te dragen die uit voormeld onderzoek kunnen voortvloeien en die op haar werknemers of die van haar onderaannemers betrekking hebben.
 12. De Gebruiker verbindt zich ertoe, en maakt zich sterk voor met haar verbonden personen en entiteiten, om, noch tijdens de uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst, noch gedurende een periode van 6 maanden na het einde van de Samenwerkingsovereenkomst, enige Uitzendkracht waarop de Gebruiker tijdens of overeenkomstig de Samenwerkingsovereenkomst heeft beroep gedaan:rechtstreeks of onrechtstreeks enige job/opdracht aan te bieden of onder enige vorm bij de Gebruiker, of een met de Gebruiker verbonden persoon of entiteit, te engageren, contracteren of in dienst te nemen; ofop enige manier ertoe aan te zetten om de samenwerking tussen de Uitzendkracht en MaisonRouge te wijzigen en/of te beëindigen.In geval van een inbreuk op deze bepalingen, zal de Gebruiker een forfaitaire schadevergoeding van 5000 EUR per inbreuk verschuldigd zijn, te vermeerderen met een bedrag van 250 EUR per dag dat de inbreuk verder duurt.
 13. De tarieven zijn van toepassing gedurende de duur van de samenwerkingsovereenkomst maar kunnen door MaisonRouge Projects te allen tijde eenzijdig aangepast worden.
 14. De facturatie geschiedt op basis van de prestaties die voorkomen op de prestatiestaat en op basis van de overeengekomen prijs.
 15. De klant is als enige verantwoordelijk voor het terugsturen van de ondertekende prestatiestaten. Bij gebreke hieraan zal de klant de niet-ondertekening niet ten nadele van MaisonRouge Projects kunnen inroepen en zal MaisonRouge Projects de werkelijk verrichte prestaties, met als minimum de contractueel overeengekomen prestaties, factureren aan de klant.
 16. Door de prestatiestaat te ondertekenen, bevestigt de klant de juistheid van de prestaties en de uitvoering van de werkzaamheden verricht door het personeel en/of de uitvoerders van MaisonRouge Projects. Deze ondertekening zal onverwijld gebeuren na afloop van de prestaties, beschreven op de betreffende prestatiestaat, opdat de klant een vlotte en correcte afhandeling van de facturatie door MaisonRouge Projects geenszins in de weg zou staan. De klant zal de geldigheid van de ondertekening door zijn aangestelde of mandatarissen niet betwisten. Bij automatische prestatieverwerking gaat de klant steeds akkoord met de prestatiegegevens zoals deze op geautomatiseerde of elektronische wijze worden doorgegeven aan MaisonRouge Projects, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Alleen de klant is aansprakelijk bij fouten in de geautomatiseerde verzending.
 17. In geval van verkoopovereenkomst moet de klant op het ogenblik van materiële levering de goederen onderzoeken wat betreft conformiteit en eventuele zichtbare gebreken. Gebrek aan protest of voorbehoud bij ter post aangetekende brief binnen 8 dagen brengt aanvaarding met zich mee. Tevens gaat het risico onmiddellijk bij het sluiten van de overeenkomst over op de klant.
 18. Standaard zijn de facturen betaalbaar binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld. Al de facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen 8 dagen na ontvangst via aangetekende brief worden betwist. Bij gebreke aan betaling binnen de afgesproken termijn is er zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een interest verschuldigd van 8% per jaar. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde bedrag met een minimum van 125 EUR per factuur (excl. BTW). 
 19. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar worden.
 20. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt MaisonRouge Projects zich het recht voor de uitvoering van de nog uit te voeren werken te onderbreken, tot de factuur wordt betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn. MaisonRouge Projects bepaalt alsdan zelf wanneer de werken opnieuw kunnen worden aangevat zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer MaisonRouge Projects door deze vertraging schade lijdt, dient de klant deze te vergoeden. Desgevallend kan het saldo van de nog uit te voeren werken worden geannuleerd. In dat geval is de vergoeding verschuldigd zoals bepaald in artikel 9.
 21. Alle (gerechts)kosten, met inbegrip van de erelonen van advocaten en dienstenverstrekkers, en schade die MaisonRouge Projects draagt in verband met de incasso van schuldvorderingen of andere wanprestaties van de klant, vallen ten laste van laatstgenoemde.
 22. MaisonRouge Projects zal de opdracht(en) uitvoeren naar beste kennis en vermogen, volgens de regels van de kunst en rekening houdend met de reglementen, voorschriften en technische normen ter zake. MaisonRouge Projects zal op haar uitsluitende verantwoordelijkheid de goede uitvoering van de overeengekomen diensten verzekeren en in voorkomend geval instaan voor de naleving van de overeengekomen planning en uitvoeringstermijnen. MaisonRouge Projects draagt de volledige verantwoordelijkheid voor mogelijke fouten of mankementen in het door haar geleverde werk. De samenwerkingsovereenkomst betreft evenwel een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de aansprakelijkheid van MaisonRouge Projects beperkt is tot het totaal van de voor de betreffende werkzaamheden gefactureerde en betaalde bedragen in het betrokken kalenderjaar, met een absoluut maximum van 10.000 EUR per kalenderjaar. De aansprakelijkheid van MaisonRouge Projects is beperkt tot de directe schade die het rechtstreeks gevolg is van het niet of niet correct uitvoeren van de opdracht van MaisonRouge Projects. MaisonRouge Projects is in geen geval aansprakelijk voor de door de klant geleden bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder ook begrepen de schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen en/of de toepassing van boeteclausules. 
 23. In geval van betwisting is het Belgische recht van toepassing. Enkel de rechtbanken van Gent zijn bevoegd.

MaisonRouge (handelsnaam van IdéFix BVBA)

Jubileumlaan 109, 9000 Gent

BTW BE0817.944.778

VG 2205/U|BHG 00002-406-20180111|W.RE 1316 & W.RS. 1316 & DG-LAV-034

IBAN BELFIUS: BE29 0689 3006 8864

BIC: GKCCBEBB