ALGEMENE VOORWAARDEN

Onderhavige algemene voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers ("de Uitzendwet”), de cao’s gesloten in de N.A.R., en in het PC 322 (uitzendarbeid), alsook met de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming.

 

 1. Elke terbeschikkingstelling door MaisonRouge van uitzendkrachten gebeurt uitsluitend onder de voorwaarden opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst tussen partijen en door de hierna bepaalde algemene voorwaarden die er een integrerend deel van uitmaken. Eventuele algemene en andere voorwaarden van de Gebruiker zijn niet van toepassing en worden door MaisonRouge uitdrukkelijk van de hand gewezen. Elke afwijking op deze algemene voorwaarden dient schriftelijk te worden overeengekomen.
 2. Door het aanvragen van de opdracht verklaart de Gebruiker de huidige algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden.
 3. Ongeacht eventuele voorafgaande mondelinge aanvragen, dienen bestellingen van de Gebruiker altijd via e-mail te worden gericht aan het uitzendkantoor, met duidelijke vermelding van de datum van de opdracht, locatie, aanvangsuur, vermoedelijk einduur, omschrijving van de gewenste dienst, het aantal gewenste personen in de gewenste functiecategorie, evenals de contactpersoon.
 4. De kandidaten-uitzendkrachten mogen niet op discriminatoire wijze worden behandeld. Bijgevolg zal de Gebruiker alleen in zijn aanvraag alleen functierelevante criteria formuleren.
 5. Alle offertes zijn vrijblijvend. Een bestelling moet uitdrukkelijk bevestigd zijn door een door beide partijen ondertekende samenwerkingsovereenkomst vooraleer MaisonRouge verbonden is.
 6. Alle aanbiedingen vervallen indien ze niet binnen 30 dagen door de Gebruiker aanvaard zijn.
 7. De Gebruiker alleen is zowel bij aanvang als bij de duur van de samenwerkingsovereenkomst verantwoordelijk voor de informatie die hij verstrekt voor het opmaken van de samenwerkingsovereenkomst. De Gebruiker geeft MaisonRouge daarbij onverwijld en schriftelijk volgende gegevens door: naam en nummer van zijn paritair comité, het motief van de uitzendarbeid, de vereiste kwalificaties en taken die de uitzendkracht verricht, de specifieke werkpostinformatie en persoonlijke beschermingsmiddelen, de loongegevens. De Gebruiker is als enige aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet (tijdig), onvolledig of foutief doorgeven van deze informatie.
 8. De Gebruiker draagt de aansprakelijkheid voor de correcte toepassing van motieven en termijnen inzake uitzendarbeid; in het kader van deze motieven zorgt hij, in de door de wet voorziene gevallen, voor de nodige toelatingen & mededelingen.
 9. De Gebruiker kan geen beroep doen op de diensten van MaisonRouge in geval van tijdelijke werkloosheid, staking of lockout in zijn onderneming. In voorkomend geval moet de Gebruiker MaisonRouge onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte brengen. Het verplicht terugtrekken van de uitzendkrachten in deze gevallen geeft geen aanleiding tot het betalen van een schadevergoeding door MaisonRouge aan de Gebruiker.
 10. Opeenvolgende dagcontracten voor de uitzendkrachten zijn toegelaten voor zoverre in hoofde van de Gebruiker een nood aan flexibiliteit is conform de wetgeving en de uitvoerende cao’s. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de nood aan flexibiliteit en het bewijs daarvan. Indien gebruik wordt gemaakt van opeenvolgende dagcontracten in strijd met de toepasselijke regelgeving kan MaisonRouge gehouden zijn om aan de uitzendkracht, bovenop het loon, een vergoeding te betalen die overeenstemt met het loon dat had moeten betaald worden indien een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid van twee weken zou zijn gesloten. Omdat de Gebruiker verantwoordelijk is voor de aanwezigheid van een nood aan flexibiliteit, stemmen partijen in dat MaisonRouge de kost van sanctie voorzien in de voorgaande zin (zijnde het bedrag van het loon, in de ruime zin, vermeerderd met de contractueel bepaalde coëfficiënt) evenals een verbonden administratieve kost ten bedrage van 250 EUR zal factureren aan de klant.
 11. Tijdens de duur van de tewerkstelling van de uitzendkrachten bij de Gebruiker staat, overeenkomstig artikel 19 van de Uitzendwet, de Gebruiker in voor de toepassing van de bepalingen van de wet inzake reglementering en bescherming van de arbeid die op de plaats van tewerkstelling gelden. Hieruit volgt dat de Gebruiker de uitzendkrachten op gelijke voet moet behandelen als zijn vast personeel, onder meer wat betreft arbeidstijd, arbeidsduurvermindering, compensaties, pauzes, feestdagen, zondagwerk, nachtarbeid etc.
 12. In geval van arbeidsongeval van een uitzendkracht zal de Gebruiker, na alle dringende maatregelen te hebben getroffen, onmiddellijk MaisonRouge verwittigen en alle nodige informatie verschaffen voor het opstellen van de ongevalaangifte. Bij uitstel of verzuim hiervan zal de gebruiker rechtstreeks aansprakelijk zijn. Bij ernstig arbeidsongeval zal de Gebruiker het omstandig verslag opmaken en instaan voor de bijbehorende kosten. MaisonRouge zal de nodige inlichtingen ter beschikkingen stellen en, indien nodig, meewerken aan het onderzoek.
 13. Overeenkomstig artikel 10 van de Uitzendwet hebben de uitzendkrachten recht op hetzelfde brutoloon, inclusief indexaties en conventionele verhogingen, premies, maaltijdcheques en andere looncomponenten alsof ze door de Gebruiker in vaste dienst zouden genomen worden. Hetzelfde geldt voor alle indexaties, conventionele loonsverhogingen en eventuele nieuwe loonelementen die tijdens de tewerkstelling van de uitzendkracht van kracht worden bij de Gebruiker. De Gebruiker dient deze loongegevens, evenals hun toekenningsmodaliteiten mee te delen aan MaisonRouge. De Gebruiker is als enige aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet (tijdig), onvolledig of foutief doorgeven van deze informatie. Alle rechtzettingen en/of kosten hierdoor veroorzaakt geven aanleiding tot bijkomende facturatie aan de Gebruiker.
 14. De uitzendkracht geniet hetzelfde niveau van bescherming als de andere werknemers van de onderneming voor wat betreft de arbeidsveiligheid en hygiëne. De uitzendkracht mag slechts die werkzaamheden uitvoeren zoals die vermeld worden op de werkpostfiche. Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 19 februari 1997 dient de gebruiker, in de voorziene gevallen, de werkpostfiche in te vullen en, voor de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht, aan MaisonRouge over te maken. De Gebruiker draagt (conform artikel 5, 4° van KB 19/02/1997) de eindverantwoordelijkheid voor het ter beschikking stellen van de werkkledij en de persoonlijke beschermingsmiddelen, evenals voor de reiniging, de herstelling en het behoud in normale gebruiksklare staat ervan, zelfs indien een afwijkende commerciële overeenkomst over de levering hiervan met MaisonRouge werd afgesloten. De Gebruiker moet op het ogenblik van de opdracht de kledij onderzoeken wat betreft conformiteit en eventuele zichtbare gebreken.
 15. De bij de Gebruiker gehanteerde procedure m.b.t. de vergoeding van kosten eigen aan de werkgever zal eveneens toegepast worden op de uitzendkrachten tewerkgesteld door MaisonRouge bij de Gebruiker indien deze voldoen aan de voorwaarden zoals vastgesteld in de procedure “Kosten eigen aan de werkgever” van de Gebruiker. MaisonRouge zal de kosten eigen aan de werkgever aan deze uitzendkrachten vergoeden op basis van de door de Gebruiker vermelde bedragen op de bezorgde kopies van de gebruikte documenten. De Gebruiker staat in voor het verzamelen en bewaren van de staving stukken met betrekking tot de kosten eigen aan de werkgever (zijnde onder andere de gegevens ivm de gemaakte verplaatsing in kilometers naar opdrachten, parkingtickets, toegangstickets, …) op de maatschappelijke zetel van de vennootschap van de Gebruiker en zal deze ten alle tijde kunnen voorleggen bij een eventuele controle door de bevoegde inspectiediensten (BBI, BTW, …). Bovendien zal de Gebruiker de betreffende stukken op eenvoudige vraag van MaisonRouge aan deze laatste voorleggen. Indien er stavingstukken zouden ontbreken en/of de bovenvermelde bevoegde diensten de geldigheid ervan zouden verwerpen, zal de Gebruiker de hieraan verbonden fiscale en financiële gevolgen (bijvoorbeeld extra belasting, boetes, …) volledig ten laste nemen. Eventuele financiële sancties opgelegd aan MaisonRouge zullen worden door gefactureerd aan de gebruiker.
 16. Alle meegedeelde leverings- en uitvoeringstermijnen zijn uitgedrukt in werkdagen.
 17. Wanneer de uitvoeringstermijn wordt geschorst of onderbroken door de Gebruiker, is de Gebruiker een vergoeding verschuldigd. MaisonRouge bepaalt alsdan zelf wanneer de werken opnieuw kunnen worden aangevat, zonder dat enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.
 18. Wanneer de samenwerkingsovereenkomst wordt verbroken door de Gebruiker, is deze een vergoeding verschuldigd, gelijk aan de reeds uitgevoerde prestaties en de eventueel reeds aangekocht materialen met een schadevergoeding van 20%. In ieder geval is een minimum vergoeding van 10% van de overeengekomen prijs van de totale opdracht verschuldigd, met een minimum van 125 EUR (excl. BTW).
 19. Bij annulatie minder dan 48 uur op voorhand behoudt MaisonRouge zich het recht om de voorziene personen 4 uur te factureren.
 20. Bij last minute aanvragen (i.e. bestellingen minder dan 24 uur op voorhand en bestellingen na 16 uur op vrijdag voor het weekend of maandag), behoudt MaisonRouge zich het recht voor om een kost van 10% op het totale eindbedrag in rekening te brengen.
 21. De Gebruiker verbindt zich ertoe, en maakt zich sterk voor met haar verbonden personen en entiteiten, om, noch tijdens de uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst, noch gedurende een periode van 6 maanden na het einde van de Samenwerkingsovereenkomst, enige Uitzendkracht waarop de Gebruiker tijdens of overeenkomstig de Samenwerkingsovereenkomst heeft beroep gedaan:rechtstreeks of onrechtstreeks enige job/opdracht aan te bieden of onder enige vorm bij de Gebruiker, of een met de Gebruiker verbonden persoon of entiteit, te engageren, contracteren of in dienst te nemen; ofop enige manier ertoe aan te zetten om de samenwerking tussen de Uitzendkracht en MaisonRouge te wijzigen en/of te beëindigen.In geval van een inbreuk op deze bepalingen, zal de Gebruiker een forfaitaire schadevergoeding van 5000 EUR per inbreuk verschuldigd zijn, te vermeerderen met een bedrag van 250 EUR per dag dat de inbreuk verder duurt.
 22. De tarieven zijn van toepassing gedurende de duur van de samenwerkingsovereenkomst maar kunnen door MaisonRouge eenzijdig aangepast worden in geval van stijging van directe en indirecte patronale lasten alsook alle mogelijke andere factoren die de werkelijke loonkost bepalen.
 23. De facturatie geschiedt op basis van de prestaties die voorkomen op de prestatiestaat en op basis van de overeengekomen prijs. Behoudens tegenstellende vermelding zal de oorspronkelijk overeengekomen prijs voor prestaties worden vermenigvuldigd voor bijzondere prestaties (overuren, werk in ploegen, bij nacht, op zon- en feestdagen, enz.) met dezelfde coëfficiënt als deze toegepast op het basisloon van de uitzendkracht die de opdracht uitoefent. Deze coëfficiënt is tevens van toepassing op alle bijkomende premies uitbetaald aan de uitzendkracht. Een minimum van 4 uur per dag zal steeds in rekening van de Gebruiker worden gebracht. 
 24. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het terugsturen van de ondertekende prestatiestaten. Bij gebreke hieraan zal de Gebruiker de niet-ondertekening niet ten nadele van MaisonRouge kunnen inroepen en zal MaisonRouge de werkelijk door de uitzendkracht verrichte prestaties, met als minimum de contractueel overeengekomen prestaties, factureren aan de Gebruiker.
 25. Door de prestatiestaat te ondertekenen, bevestigt de Gebruiker de juistheid van de prestaties en de uitvoering van de werkzaamheden verricht door de uitzendkracht. Deze ondertekening zal onverwijld gebeuren na afloop van de prestaties, beschreven op de betreffende prestatiestaat, opdat de Gebruiker een vlotte en correcte afhandeling van de loonbetaling door MaisonRouge geenszins in de weg zou staan. De Gebruiker zal de geldigheid van de ondertekening door zijn aangestelde of mandatarissen niet betwisten. Bij automatische prestatieverwerking gaat de gebruiker steeds akkoord met de prestatiegegevens zoals deze op geautomatiseerde of elektronische wijze worden doorgegeven aan MaisonRouge, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Alleen de Gebruiker is aansprakelijk bij fouten in de geautomatiseerde verzending.
 26. In geval van verkoopovereenkomst moet de Gebruiker op het ogenblik van materiële levering de goederen onderzoeken wat betreft conformiteit en eventuele zichtbare gebreken. Gebrek aan protest of voorbehoud bij ter post aangetekende brief binnen 8 dagen brengt aanvaarding met zich mee. Tevens gaat het risico onmiddellijk bij het sluiten van de overeenkomst over op de Gebruiker.
 27. Standaard zijn de facturen betaalbaar binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld. Al de facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen 8 dagen na ontvangst via aangetekende brief worden betwist. Bij gebreke aan betaling binnen de afgesproken termijn is er zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een interest verschuldigd van 8% per jaar. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde bedrag met een minimum van 125 EUR per factuur (excl. BTW). 
 28. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar worden.
 29. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt MaisonRouge zich het recht voor de uitvoering van de nog uit te voeren werken te onderbreken, tot de factuur wordt betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn. MaisonRouge bepaalt alsdan zelf wanneer de werken opnieuw kunnen worden aangevat zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer MaisonRouge door deze vertraging schade lijdt, dient de Gebruiker deze te vergoeden. Desgevallend kan het saldo van de nog uit te voeren werken worden geannuleerd. In dat geval is de vergoeding verschuldigd zoals bepaald in artikel 19.
 30. Alle (gerechts)kosten, met inbegrip van de erelonen van advocaten en dienstenverstrekkers, en schade die MaisonRouge draagt in verband met de incasso van schuldvorderingen of andere wanprestaties van de Gebruiker, vallen ten laste van laatstgenoemde.
 31. MaisonRouge zal deze opdracht uitvoeren naar beste kennis en vermogen, volgens de regels van de kunst en rekening houdend met de reglementen, voorschriften en technische normen ter zake. De samenwerkingsovereenkomst betreft een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de aansprakelijkheid van MaisonRouge beperkt is tot het totaal van de voor de betreffende werkzaamheden gefactureerde en betaalde bedragen in het betrokken kalenderjaar, met een absoluut maximum van 10.000 EUR per kalenderjaar. De aansprakelijkheid van MaisonRouge is beperkt tot de directe schade die het rechtstreeks gevolg is van het niet of niet correct uitvoeren van de opdracht van MaisonRouge. MaisonRouge is in geen geval aansprakelijk voor de door de Gebruiker geleden bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder ook begrepen de schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen en/of de toepassing van boeteclausules. Conform artikel 1384 alinea 3 van het Burgerlijk Wetboek, zullen de uitzendkrachten onder de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de Gebruiker vallen. Bijgevolg is de Gebruiker als enige aansprakelijk voor alle door de uitzendkracht aan derden berokkende schade. De voorziening van een “clausule uitzendarbeid” in de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de Gebruiker wordt aanbevolen. 
 32. Tenzij ingevolge haar eigen nalaten of toedoen, is MaisonRouge in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de afwezigheid en/of de laattijdige aanwezigheid van haar uitzendkrachten. Zij is evenmin aansprakelijk voor de schade die de uitzendkracht aan de Gebruiker berokkent tijdens en naar aanleiding van zijn tewerkstelling bij de Gebruiker. De aansprakelijkheid van MaisonRouge is eveneens niet betrokken in geval van beschadiging, verlies, diefstal of verdwijning van materiaal, geld of goederen aan de uitzendkracht toevertrouwd.
 33. In geval van betwisting is het Belgische recht van toepassing. Enkel de rechtbanken van Gent zijn bevoegd.

MaisonRouge (handelsnaam van IdéFix BV)

IB Team (handelsnaam van IdéFix BV)

Jubileumlaan 109, 9000 Gent

BTW BE0817.944.778

VG 2205/U|BHG 00002-406-20180111| W. DISP. 1316 & DG-LAV-034

IBAN BELFIUS: BE29 0689 3006 8864

BIC: GKCCBEBB